ข้อมูล
 
ยี่ห้อ / ผู้ผลิต
 
DBD Registered
ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
Product
-อะไหล่ DMD Chip
-หลอดภาพ โปรเจคเตอร์
-จอภาพ Notebook LCD LED
-อะไหล่ อิเลคทรอนิคส์ IC
-อะไหล่ คอมพิวเตอร์
 
left   34,127`1281
Thanks for Shopping
 

การรับประกันสินค้า


การรับประกันสินค้า

  • ระยะเวลารับประกันสินค้า 6 เดือน นับจากวันที่ จำหน่ายสินค้าออกจากบริษัทฯ หรือตามที่ปรากฎใน Invoice หรือ Void สินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
   - ระยะเวลารับประกันอะไหล่ 3 เดือน
   - สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ถูกใช้งาน หรือถูกดัดแปลง
   - ความเสียหายอันเกิดจากสินค้าชำรุด กรณีขนส่ง (ต้องแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบเป็นเอกสาร หรือภาพถ่ายทันทีเมื่อรับสินค้า)
   - ทางบริษัทฯ จะจัดหาสินค้าเปลี่ยนทดแทนให้ใหม่ในระยะเวลารับประกันและไม่สามารถคืนสินค้าได้

เงื่อนไขการยกเว้นการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในช่วงระยะเวลารับประกัน อันเกิดจาก

  • การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ใช้งาน โดยเปลี่ยนสภาพจากปกติ
  • การใช้งานที่ไม่ถูกวิธี
  • อุบัติเหตุหรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้งาน เช่น การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ผิด
  • สินค้าเปลี่ยนสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก , หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
  • มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ
  • Void Warranty หรือสัญญลักษณ์ การรับประกัน ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับ
  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ